Аспирантура
Докторантура
Кандидатская диссертация
Докторская диссертация
Атестационный вестник
Специальности
Научные журналы из списка ДАК (ВАК)
Нормативно-правовая база
Каталог: диссертации Украины
Каталог: диссертации России
Авторефераты диссертаций
Защита диссертации
Новости министерства образования
Аспирант и докторант: заметки

156961. Жилко Н. М., Панова Л. С.. Практична граматика англійської мови: Навч. посіб. для 2-го курсу ф-ту інозем. мов / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / В.О. Коломієць (відп.ред.). — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2004. — 171с. Ч. 1 — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2004 — 171с.

156962. Жилко Н. М., Панова Л. С.. Практична граматика англійської мови: Навч. посіб. для 2-го курсу ф-ту інозем. мов / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / В.О. Коломієць (відп.ред.). — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2004. — 124с. — Текст англ. мовою. Ч. 2 — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2004 — 124с.

156963. Жилко Нонна Миколаївна. Курс лексикології англійської мови: Конспект лекцій для студ. ф-ту іноземних мов / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 160с. — Текст англ. мовою. — Бібліогр.: с. 129-131.

156964. Жильсон Этьен. Философия в средние века. От истоков патристики до конца XIV века / С.С. Неретина (общ.ред.и послесл.), А.Д. Бакулов (пер.с фр.). — М. : Республика, 2004. — 678с. — ISBN 5-250-01825-4.

156965. Жиляєв Ігор Борисович. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання. — К., 2004. Ч. 2 : Панорама немонетарної економіки. — К., 2004 — 96с. — ISBN 966-611-247-7.

156966. Жиляєв Ігор Борисович. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання. — К., 2004. Ч. 3 : Пастка соціальних боргів. — К., 2004 — 52с. : рис. — ISBN 966-611-247-7 (Ч.3).

156967. Жиляєв Ігор Борисович. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання. — К., 2004. Ч. 4 : Циклічність немонетарної економіки. — К., 2005 — 60с. — ISBN 966-611-247-7 (ч. 4).

156968. Жиляєв Ігор Борисович. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання. — К., 2004. Ч. 5 : Особливості державної політики подолання платіжної кризи. — К., 2006 — 103с. — ISBN 966-611-247-7 (ч. 5).

156969. ДСТУ ISO 5555:2003. Жири тваринні і рослинні та олії. Видбирання проб (ISO 5555:1991, IDT) / П... Петік (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 24 с. : рис. — (Національний стандарт України).

156970. ДСТУ ISO 663:2003. Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту нерозчинних домішок (ISO 662:2000, IDT) / П... Петік (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 6 с. — (Національний стандарт України).

156971. ДСТУ ISO 6886:2003. Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання стійкості до окиснювання (Прискорена проба на окиснювання) (ISO 6886:1996, IDT) / Л... Сімакович (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 10 с. : рис. — (Національний стандарт України).

156972. ДСТУ ISO 6321:2003. Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання точки плавлення у відкритому капілярі (точка плину) (ISO 6321:1991, IDT) / Л... Сімакович (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 8 с. — (Національний стандарт України).

156973. Жирмунский Виктор Максимович. Фольклор Запада и Востока: Сравнительно-исторические очерки / Российский гос. гуманитарный ун-т. Институт высших гуманитарных исследований. Центр типологии и семиотики фольклора. — М. : О.Г.И., 2004. — 463с. — (Нация и культура; Антропология / фольклор.Научное наследие). — Библиогр.: в конце разд.. — ISBN 5-94282-179-8.

156974. Жиронкіна Ганна Василівна, Тіманюк Володимир Олександрович. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2004. — 224с. — Бібліогр.: с. 219. — ISBN 966-615-232-0. — ISBN 966-8494-65-2.

156975. Житие и служба преподобному Шио Мгвимскому чудотворцу, покровителю Грузинской Церкви: Русский текст взят из книги Полное жизнеописание святых Грузинской Церкви Михаил Сабинин (Сабинашвили), Санкт-Петербург, 1871 г.. — Донецк : ООО Контраст, 2004. — 64с. : ил. — ISBN 966-96246-6-5.

156976. Житловий кодекс Української РСР. — Офіц. вид., Текст із змінами та доп. станом на 14 травня 2004 р. — К. : Видавничий дім ІнЮре, 2004. — 144с. — ISBN 966-313-150-0.

156977. Житловий кодекс Української РСР: Текст із змінами та доп. станом на 1 січня 2004 р.. — Офіц. вид. — К. : Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2004. — 160с. — (Серія Кодекси України). — ISBN 966-313-089-Х.

156978. Житлові умови та земельні ділянки населення України: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко (ред.). — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 381с.

156979. Житная Инна Павловна, Таций Инна Валерьевна, Житный Павел Евгеньевич. Теория экономического анализа: Учебное пособие / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. — Луганск : ВНУ им. В.Даля, 2004. — 336с. : табл. — Библиогр.: с. 320-322. — ISBN 966-590-462-0.

156980. Житний Олександр Олександрович. Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку з дійовим каяттям / МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. — 151с. — Бібліогр.: с. 134-150. — ISBN 966-610-095-9.

156981. Життя - не просто існування: Листування Олекси Горбача (1946-1996):Додаток до листування / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крипякевича / Марія Чікало (упоряд.). — Л. : Інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАНУ, 2004. — 59с. — Бібліогр.: с. 5-12. — ISBN 966-02-2915-1.

156982. Життя в землі обітованій: Книжка-розкраска / Ольга Васильківська (склад.), Анжела Голодецька (худож.). — О. : Богомыслие, 2004. — 22с. : іл. — (Старий Завіт; Кн.4). — ISBN 966-8434-09-9.

156983. Життя у танці: Вадим Писарєв: До 40-річчя від дня народження / Донецька обласна універсальна бібліотека ім. Н.К.Крупської. Науково-методичний відділ / О.Г. Полева (ред.), І.А. Пилипенко (уклад.). — Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. — 7с. — (Листок-сигнал серії Наші земляки). — Бібліогр.: с. 6-7.

156984. Життя у Христі: Моральна катехиза / Комісія у справах катехизації при Патріяршій Курії; Катехитично-педагогічний ін-т Українського католицького ун-ту / Святослав Шевчук (упоряд.). — Л. : Видавництво Українського католицького університету, 2004. — 179с. — ISBN 966-7034-46-1.

156985. Життя: З Богом у серці:Тем. зб. вибр. поет. творів Радехівщини ХХ ст.:В 4 т. / Василь М. Ничай (упоряд.) — Л. : Бібльос, 2004. — 239с. Т. 1 — Л. : Бібльос, 2004 — 239с. — ISBN 966-7762-11-4.

156986. Жихарев Владимир Яковлевич, Илюшко Виктор Михайлович, Кравец Леонид Григорьевич, Листровой Сергей Владимирович, Харченко Вячеслав Сергеевич. Методы моделирования и дискретной оптимизации вычислительных систем реального времени / Владимр Яковлевич Жихарев (ред.). — Х.; Житомир, 2004. — 496с. : рис. — Библиогр.: с. 468-489. — ISBN 966-8456-12-2.

156987. Жихарева Влада Викторовна, Кибик Ольга Михайловна, Муссо Энрико, Карпането Лаура. Экономика морского транспорта: Учеб. пособие / И.В. Морозова (ред.). — О. : Астропринт, 2004. — 264с. — (Tempus Tacis Programme). — Библиогр.: с. 250-259. — ISBN 966-318-113-3.

156988. Жицінський Юзеф. Бог постмодерністів: Великі питання філософії в сучасній критиці модерну / Андрій Величко (пер.з пол.). — Л. : Видавництво Українського Католицького Ун-ту, 2004. — 200с. — Бібліогр.: с. 170-189. — ISBN 966-8197-02-Х.

156989. Жінки і діти України: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко (ред.). — К., 2004. — 289с.

156990. Жінки Сумщини: Незвичайні долі / С.В. Геренко (підгот.). — Суми : Корпункт, 2004. — 24с. — ISBN 966-7402-30-4.

156991. Жінки та чоловіки України за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко (ред.). — К. : Держкомстат України, 2004. — 210с.

156992. Жовна Олександр Юрійович. Маленьке життя: Оповідання. — Кіровоград : Мавік, 2004. — 90с. : іл. — ISBN 966-7718-30-1.

156993. Жолдак Богдан Олексійович. Музичні війни, або Талан Віктора Гуцала. — К. : Криниця, 2004. — 416с. : іл. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — ISBN 966-01-0320-4 (серія). — ISBN 966-7575-66-7.

156994. Жолобова Тамара Дмитрівна. Психологія та педагогічні науки=Psychology and pedagogical sciences: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закдадів. — Хмельницький : ХДУ, 2004. — 156с. — Англ. мовою. — Бібліогр.: с. 155. — ISBN 966-7789-68-3.

156995. Жоль Константин Константинович. Введение в философию: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 352с. : ил. — (Международная серия Bibliotheca Studiorum). — Библиогр.: с. 345-351. — ISBN 5-238-00662-4.

156996. Жоль Константин Константинович. Логика для юристов: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 287с. : ил. — (Международная серия Bibliotheca Studiorum). — Библиогр.: с. 278-285. — ISBN 5-238-00663-2.

156997. Жоль Константин Константинович. Логика: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 400с. : ил. — (Международная серия Bibliotheca Studiorum). — Библиогр.: в конце глав. — ISBN 5-238-00664-0.

156998. Жоль Константин Константинович. Социология (в систематическом изложении): Учеб. пособие для студ. вузов. — 2.изд., испр. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 432с. : ил. — (Международная серия Bibliotheca Studiorum). — Библиогр.: в конце глав. — ISBN 5-238-00665-9.

156999. Жуйков Валерий Яковлевич, Терещенко Татьяна Александровна, Петергеря Юлия Сергеевна. Преобразования дискретных сигналов на конечных интервалах в ориентированном базисе / Национальный технический ун-т Украины Киевский политехнический ин-т. — К. : Аверс, 2004. — 274с. : рис. — Библиогр.: с. 272-274. — ISBN 966-96276-7-2.

157000. Жук Анатолій Васильович. Соціальна політика: Програма, плани семінарських занять, метод. рек. та контрольні питання для спец. соціальна педагогіка; практична психологія / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 28с. — Бібліогр.: в кінці тем.

157001. Жук В. М., Загоруй Г. І., Шоцька І. В., Бутнік-Сіверський О. Б., Гайдук Т. Г.. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК / В.М. Жук (ред.). — К., 2004. Т. 3 : Посібник по застосуванню рекомендацій з управлінського обліку та визначення собівартості. — К., 2004 — 856с. — ISBN 966-669-092-6.

157002. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М.. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Європейський ун- т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 292с. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.. — ISBN 966-7942-82-1.

157003. Жук Микола Васильович, Круль Володимир Петрович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — К. : Кондор, 2004. — 296с. : табл. — Бібліогр.: с. 290-293. — ISBN 966-8251-68-7.

157004. Жук Николай Алексеевич. К гуманным производственным отношениям. — Х. : ООО Инфобанк, 2004. — 20с. — ISBN 966-96225-8-1.

157005. Жук Николай Алексеевич. Квадродинамика. Релятивистская квантовая теория пространства, времени и фундаментальных взаимодействий. — Х. : ООО Инфобанк, 2004. — 24с. — Библиогр.: с. 19-23. — ISBN 966-8464-00-1.

157006. Жук Олександр Кузьмич. Головна будівля Львівської політехніки: До 160-річчя Національного ун-ту Львівська політехніка / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2004. — 75с. : фотоіл. — Бібліогр.: с. 74. — ISBN 966-553-413-0.

157007. Жуков Андрей Тимофеевич. Моя любовь, моя печаль: Сб. стихов. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2004. — 158с., 10л. фотоил. : фотоил., портр. — ISBN 966-7388-81-6.

157008. Жуков Виктор Семенович. Хронологический анализ орнитофауны Северной Евразии: ландшафтно- экологический аспект: Аналитический обзор / Государственная публичная научно- техническая библиотека; Институт систематики и экологии животных СО РАН. — Новосибирск, 2004. — 182с. — (Серия Экология; Вып.74). — Библиогр.: с. 143-154. — ISBN 5-94560-089-X.

157009. Жуков Владлен Валерійович. Проектне фінансування: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Харківський держ. економічний ун-т — Х. : ВД ІНЖЕК, 2004. — 202с. — (Навчальне видання). — Бібліогр.: с. 200-201. — ISBN 966-8327-73-X.

157010. Жуков Владлен Валерійович. Проектне фінансування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — 2. вид., випр. і доп. — Х. : ВД ІНЖЕК, 2004. — 248с. — (Навчальне видання). — ISBN 966-8515-47-1.

157011. Жуков Володимир Леонідович, Єжова Ольга Олександрівна. Вікова фізіологія: Навч. посіб. для студ. спец. Фізична культура, Олімпійський та професійний спорт, Фізична реабілітація / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. — 69с. : рис. — Бібліогр.: с. 68.

157012. Жуков Ігор Анатолійович, Гуменюк Віталій Олександрович, Альтман Ілля Євгенович. Компютерні мережі та технології: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2004. — 276с. : рис. — (Компютерні технології). — Бібліогр.: с. 272-273. — ISBN 966-598-178-1.

157013. Жуков Сергей Александрович, Срат Абубакер Фараг, Фарси Шуки, Гирин Вячеслав Станиславович. Предпосылки и перспективы добычи и переработки природнобогатых железных руд. — Кривой Рог : Минерал, 2004. — 188с. — Библиогр.: с. 179-186. — ISBN 966-8224-12-4.

157014. Жуков Сергей Александрович, Горлов Николай Иванович, Фарси Шуки, Буауаджа Нуреддин. Ситуационное регламентирование геотехнологий с разделенными рудопотоками: [монография]. — Кривой Рог : Минерал, 2004. — 210с. — Библиогр.: с. 203-206. — ISBN 966-8224-12-4.

157015. Жукова Марина Александровна. Индустрия туризма: менеджмент организации. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 199с. — Библиогр.: с. 191-198. — ISBN 5-279-02632-8.

157016. Жукова Татьяна Борисовна, Мельникова Марина Михайловна, Потапов Иван Иванович, Соковикова Н. К., Геращенко А. Ж.. Немецко-руcский словарь по химии и химической технологии: Около 56 000 терминов. — М. : РУССО, 2004. — 656с. — ISBN 5-88721-253-5 (РУССО). — ISBN 5-8033-0291-0 (Живой язык).

157017. Жуковіна Ольга Вікторівна, Шульга Ігор Володимирович. Промислова екологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2004. — 143с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 135-136. — ISBN 966-615-236-3. — ISBN 966-8494-55-5.

157018. Жуковська Валентина Миколаївна. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 152с. — Бібліогр.: с. 148-149. — ISBN 966-629-113-4.

157019. Жулкевська Віра Олександрівна, Красюк Наталія Дмитрівна, Микитинець Олена Василівна, Пилипів Олена Ярославівна, Чорній Віра Ярославівна. Ділова англійська мова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 160с. — (Дистанційне навчання). — Текст англ., укр. мовами. — Бібліогр.: с. 159. — ISBN 966-7330-78-8.

157020. Жупанський Олексій. Бумеранг: Роман / Національна спілка письменників України. — К. : Гопак, 2004. — 76с. — (Міжнародний конкурс Гранослов). — ISBN 966-8187-22-9.


-1-... -2618- -2619- -2620- -2621- -2622- -2623- -2624- -2625- ...-4762-